પંચમ યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર કાર્યક્રમ (૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૨) માં મળેલ દાનની યાદી

Current Page: 1 of 12 Pages : Go to Page: [1], {2} , {3} , {4} , {5} , {6} , {7} , {8} , {9} , {10} , {11} , {12}
SR. NAME OF DONOR PLACE DETAILS CASH CHEQUE/th>
1 અશ્વિનભાઈ વિષ્ણુભાઈ સુથાર આણંદ જનોઈ દાન 0 11000
2 ચંદુભાઈ છગનભાઈ સુથાર આંકલાવ જનોઈ દાન 201 0
3 મફતભાઈ વલ્લભભાઈ સુથાર અસોદર જનોઈ દાન 501 0
4 નટવરભાઈ ફુલાભાઈ ગજ્જર યુ.એસ.એ. જનોઈ દાન 0 5001
5 કાંતિભાઈ અંબાલાલ સુથાર આણંદ જનોઈ દાન 501 0
6 ધીરૂભાઈ ઈશ્વરભાઈ સુથાર બોરીયાવી જનોઈ દાન 501 0
7 દિપ દક્ષેશકુમાર નવિનચન્દ્ર સુથાર નાવલી બટુક ફી 2501 0
8 દિનેશભાઈ ચિમનભાઈ સુથાર કેરીયાવી જનોઈ દાન 0 1111
9 વિનય મિતેન્દ્ર શાંતિલાલ ગજ્જર વિદ્યાનગર બટુક ફી 2501 0
10 મહેન્દ્રભાઈ મોતીભાઈ સુથાર સુંદણ જનોઈ દાન 2500 0
11 રમેશભાઈ મુળજીભાઈ સુથાર આસોદર જનોઈ દાન 251 0
12 કાલીદાસ નરસિંહભાઈ ગજ્જર બોરસદ જનોઈ દાન 11001 0
13 શરદભાઈ ઉત્તમભાઈ સુથાર અમદાવાદ જનોઈ દાન 2500 0
14 સ્વ.કાંતિભાઈ ભાઈલાલભાઈ સુથાર હ.નવીનભાઈ બોરસદ જનોઈ દાન 1001 0
15 મહાકાળી સેવા મંડળ હ.નવિનભાઈ પેટલાદ જનોઈ દાન 1001 0
16 અંબાલાલ છગનભાઈ સુથાર બોરસદ જનોઈ દાન 5000 0
17 હરીશભાઈ બી.સુથાર વડોદરા જનોઈ દાન 1000 0
18 વિષ્ણુભાઈ મણીભાઈ સુથાર બોરસદ જનોઈ દાન 0 2500
19 રમેશભાઈ ડાહ્યાભાઈ સુથાર બોરસદ જનોઈ દાન 0 500
20 અશોકભાઈ દલસુખભાઈ સુથાર રામનગર જનોઈ દાન 1001 0
21 મનુભાઈ અંબાલાલ સુથાર બોરસદ જનોઈ દાન 101 0
22 ઈન્દુભાઈ ચંદુભાઈ સુથાર બોરસદ જનોઈ દાન 201 0
23 જગદીશભાઈ સોમાભાઈ સુથાર બોરસદ જનોઈ દાન 101 0
24 સતિષભાઈ નટુભાઈ સુથાર બોદાલ જનોઈ દાન 0 1111
25 મફતભાઈ હીરાભાઈ સુથાર બોદાલ જનોઈ દાન 251 0
26 સુરેશભાઈ અંબાલાલ સુથાર બોરસદ જનોઈ દાન 1001 0
27 વિમળાબેન રણછોડભાઈ સુથાર ખંભોળજ જનોઈ દાન 1101 0
28 જગદીશભાઈ ચંદુભાઈ સુથાર ખાનકુવા જનોઈ દાન 501 0
29 બાબુભાઈ સોમાભાઈ સુથાર ખાનકુવા જનોઈ દાન 501 0
30 ભાનુભાઈ કેશવભાઈ સુથાર ખાનકુવા જનોઈ દાન 1001 0
31 ત્રિભોવનદાસ પ્રભુદાસ સુથાર ખાનકુવા જનોઈ દાન 1001 0
32 ચંપાબેન જશભાઈ સુથાર દાગજીપુરા જનોઈ દાન 201 0
33 અંબાલાલ મોતીભાઈ સુથાર ઉમરેઠ જનોઈ દાન 201 0
34 પ્રદિપભાઈ ભાઈલાલભાઈ સુથાર ઉમરેઠ જનોઈ દાન 1111 0
35 ચિમનભાઈ ગોકળભાઈ સુથાર ભા.કાસોર જનોઈ દાન 201 0
36 મહેશભાઈ મનહરભાઈ સુથાર ભા.કાસોર જનોઈ દાન 201 0
37 સુજલ રાકેશભાઈ રસિકભાઈ સુથાર વડોદરા બટુક ફી 2501 0
38 પ્રગ્નેશભાઈ રસિકલાલ ગજ્જર ગાંધીનગર જનોઈ દાન 551 0
39 મહેન્દ્રભાઈ અંબાલાલ સુથાર કોલવડા જનોઈ દાન 501 0
40 કૌશિકભાઈ અંબાલાલ સુથાર કોલવડા જનોઈ દાન 151 0
41 સ્નેહ દિવ્યાંગ મનુભાઈ સુથાર ગાંધીનગર જનોઈ દાન 501 0
42 સ્વ.મધુબેન મનહરભાઈ સુથાર હ.મનહરભાઈ ગાંધીનગર જનોઈ દાન 501 0
43 ગોવિંદભાઈ સોમાભાઈ સુથાર ખંભોળજ જનોઈ દાન 51 0
44 વિજયભાઈ નગીનભાઈ સુથાર ખંભોળજ જનોઈ દાન 101 0
45 ઘનશ્યામભાઈ નટુભાઈ સુથાર નંદેશરી જનોઈ દાન 0 5001
46 મનુભાઈ દલપતભાઈ સુથાર ભેટાસી જનોઈ દાન 501 0
47 વિનોદભાઈ ત્રિભોવનદાસ સુથાર ભેટાસી જનોઈ દાન 1100 0
49 કનુભાઈ દલપતભાઈ સુથાર ભેટાસી જનોઈ દાન 201 0
50 વિજય જયેશકુમાર રતિલાલ સુથાર રાજુપુરા બટુક ફી 10005 0
54 ચંદ્રિકાબેન ચંદુભાઈ સુથાર વડોદરા જનોઈ દાન 1001 0
Current Page: 1 of Pages : 12 Go to Page: [1], {2} , {3} , {4} , {5} , {6} , {7} , {8} , {9} , {10} , {11} , {12}

*
{ Site Design, Development and Maintenance By : Indravadan I. Mistry (indravadanmistry@yahoo.co.uk) }
© Shri Charotar Vaishya Suthar Bandhu Samaj, Vadodara